TURIECKAP - 2. kolo SP, sobota

 

TURIECKAP 2021 - Memoriál Petra Vričana

2. kolo Slovenského pohára - mládež a masters

Vyhlasovateľ:                                  Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7

Usporiadateľ:                                  Mesto Turčianske Teplice, KPHC Turčianske Teplice

Organ.- techn. realizátor:               KPHC Turčianske Teplice

Dátum pretekov:                             29. máj 2021

Miesto konania :                              Lesopark Bôr - Turčianske Teplice

Kancelária pretekov:                        v mieste štartu – rozhodcovský stan KPHC

Riaditeľ pretekov:                            Daniel Vričan, kphc@kphc.sk, 0915 888 606

Hlavný rozhodca:                            deleguje SZC

Traťový riaditeľ:                              Michal Kašuba

Hospodár pretekov:                        Ing. Ján Antal

Zdravotné zabezpečenie:               Záchranári Martin

 

Nemocnice

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, 036 59, Martin, +421 43 4203 111

Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta B. Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17, Banská Bystrica, +421 48  441 1111

 

Časový rozpis pretekov:

28. máj 2021

17:00 – 18:00 hod registrácia pre všetky kategórie – ihrisko Dolná Štubňa, miesto technických disciplín

 

29. máj 2021

Zmena časového harmonogramu!

 8:30 – 10:00 hod registrácia pre všetky kategórie

11:00 hod štart Technických disciplín pre kategórie Ml. žiaci a žiačky, St. žiaci a žiačky - ihrisko Dolná Štubňa

11:00 hod štart kat. MINI chlapci a po dojazde MINI dievčatá (kategória nie je súčasťou SP)

12:00 hod štart kat. Masters A,B,C.

13:30 hod štart kat. Kadeti a kadetky 

14:30 hod štart kat. St. žiaci a žiačky 

16:00 hod štart kat. Ml. žiaci a žiačky (v prípade veľkého počtu možnosť rozdeliť) 

17:00 hod vyhodnotenie 

Výsledky budeme vyhlasovať po dojazde bloku kategórie a odštartovaní nasledujúcej kategórie.

Informácie o technických disciplínach na nájdete v tomto linku. Prebiehať budú v sobotu 29.5. od 11.00 na ihrisku Dolná Štubňa. https://www.cyklistikaszc.sk/kalendar/propozicie/techn97aae6c61731035395...

Kategórie :

A. Mini chlapci U 11 Men (2011 a 2012) Ab. Mini dievčatá U 11 Women (2011 a 2012)

B. Mladší žiaci U 13 Men (2009 a 2010) Bb. Mladšie žiačky U 13 Women (2009 a 2010)

C. Starší žiaci U 15 Men (2007 a 2008) Cb. Staršie žiačky U 15 Women (2007 a 2008)

D. Kadet U 17 Men (2005 a 2006) Db. Kadetky U 17 Women (2005 a 2006)

Masters A (1982 až 1991)

Masters B (1972 až 1981) Masters C (1971 a starší)

Licencia je potrebná pre všetky kategórie a doprovod !

 

Štartovné:

Mini 2,-€

Mladší žiaci, Starší žiaci (chlapci aj dievčatá) 5,-€

Kadet (chlapci a dievčatá) 8,-€

Masters 10,-€

Platba štartovného len pri prezentácii za všetkých prihlásených pretekárov preberá čísla jedna osoba za

celý klub naraz s jedným dokladom o zaplatení.

 

Registrácia:

pre štart je potrebné vlastniť licenciu

 

Registrácia prebieha online od 10.05.2021 do nedele 23.05.2021 do 15,00 cez nasledovný odkaz

www.cyklistikaszc.sk/sk/mtb-cross-country/kalendar

Registruje sa aj doprovod, ktorý musí vlastniť licenciu !!!

 

Predpokladaná dĺžka pretekov:

Definitívne rozhodcovský zbor v deň pretekov.

 

                Mini chlapci                             4x malý okruh

                Mini dievčatá                           3x malý okruh

                Mladší žiaci                             3x stredný okruh

                Mladšie žiačky                         2x stredný okruh

                Starší žiaci                               2x veľký okruh

                Staršie žiačky                          1x veľký okruh

                Kadet                                       3x veľký okruh

                Kadetky                                   2x veľký okruh

                Masters A                                4x veľký okruh

  Masters B                                3x veľký okruh

  Masters C                                2x veľký okruh

 

Dĺžky okruhov:

malý okruh         900 m, prevýšenie 23m 

stredný okruh   2200 m, prevýšenie 77m

veľký okruh       4900 m, prevýšenie 145m

 

 

Ceny:  Podľa súťažného poriadku SZC MTB XCO 2021.

 

Hygienické a bezpečnostné predpisy: Aktualizované podľa platných predpisov, sledujte aj www.kphc.sk

Do areálu pretekov budú vpustení iba prihlásení pretekári a doprovod.

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest FFP2.

Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR. V celom areáli okruhu v lesoparku Bôr platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne opatrenia.

Na viacerých kontaktných miestach sú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci naši zamestnanci sú vyškolení a vybavení ochrannými prostriedkami.

V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty.

Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a s organizátormi pretekov.

Sprchy a občerstvenie nie sú povolené.

 

Dôležité upozornenie:

Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie pretekárov ako aj členov tímu (doprovodu),

k prihlasovaniu je potrebné vlastniť licenciu.

Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba, s licenciou a negatívnym AG testom všetkých členov tímu, nie starším ako 12 hodín od začiatku podujatia (podujatie začína registráciou 28.5. o 17:00). Podmienku negatívneho testu na ochorenie Covid-19 je možné nahradiť potvrdeniami uvádzanými v § 7 aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 203/2021 V.v. (V prípade aktualizácie a zmeny vo vyhláške budeme informácie aktualizovať na www.kphc.skVstup na Slovensko je podmienený samostatným nariadením - viď Covid protokol

Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia.

 

V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.

 

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

1)     Preteká sa podľa pravidiel SZC na rok 2021.

2)     Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.

3)     Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

4)     Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas celého preteku.

5)     Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môže byť/ bude robený audio-video záznam a bude zverejnený na webovom sídle zväzu/ klubu, FB stránke...

Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením na tieto účely.

 

Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

PARKOVANIE / PARKING

Tímová zóna – obmedzená kapacita, nutnosť rezervácie vopred  - podmienky a link

Voľné parkovacie kapacity zdarma podľa usmernenia organizátora na P1 a P2, pozri mapu na konci propozícií. Parkovanie je s prístupom cez mesto, teda nie je možné parkovať v priestore štartu s prístupom z hlavnej cesty I/65. Prístupová trasa bude značená, sledujte prosím tabuľky. Google vás navedie nezmyselne, teda sledujte trasu podľa nasledových odkazov.

Tímová zóna – obmedzená kapacita, nutnosť rezervácie vopred  - podmienky a link Voľné parkovacie kapacity zdarma podľa usmernenia organizátora na P1 a P2, pozri mapu na konci propozícií. Parking is  with access from the city, so it is not possible to park in the start-up area with access from the main road I / 65. The access route will be marked, please see the tables. Google will lead you nonsensically, so follow the route with the following links.

trasa od / route from Martin https://goo.gl/maps/uuaUoevPWpv

trasa od / route from Banská Bystrica/Žiar nad Hronom https://goo.gl/maps/3kx4TDVHh472

https://goo.gl/maps/Ye44X2LQPLF2

 

 

MAPKA AREÁLU PRETEKOV / MAP OF RACE AREA 

S blížiacim sa víkendom prinášame mapku areálu, parkovania a vlastne celého zázemia. Stále platí dôležitá informácia, že účastníkom sa nedá vojsť z hlavnej cesty I/65. Sledujte prosím navigačné tabule na parkovisko už pred čerpacou stanicou Slovnaft v smere od BB a ZH a pred nadjazdom v smere od MT, ZA. Musíte ísť cez mesto a sledovať navigačné tabuľky!

With the coming weekend we bring a map of the area, parking and actually the whole background. Important information is still valid that the participants cannot get out of the main road I / 65. Please follow the navigation signs to the parking lot before the Slovnaft petrol station in the direction of Banska Bystrica and Ziar nad Hronom and before the overpass in the direction of Martin, Zilina. You have to go through the city and follow the navigation tables!

 

UBYTOVANIE

http://www.turciansketeplice.sk/ubytovacie-zariadenia.phtml?id3=25656

 

Info: kphc@kphc.sk

 

v Turčianskych Tepliciach

 

Daniel Vričan, riaditeľ pretekov

 

 

 

Tags: