Riadna členská schôdza s voľbou orgánov združenia

Priatelia,

 
dovoľujem si vás pozvať na riadnu členskú schôdzu KPHC, na ktorej bude dôležitý bod, voľba orgánov združenia do všetkých pozícií.
Schôdza sa bude konať 12. júla 2021 (pondelok) o 18tej  hodine v zasadačke Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach.
 
Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa
3. Správa za rok 2020
4. Voľby do orgánov klubu

a) Určenie sčítacej komisie (traja členovia)
b) Voľba do orgánov
- predseda
- podpredseda pre riadenie
- podpredseda pre ekonomiku
- člen pre technické vybavenie
- člen pre tréningový proces
- kontrolná rada - predseda + 2 členovia
5. Uznesenie k voľbám
6. Aktivity na rok 2021 - 2022
7. Diskusia
8. Záver
 
Členom klubu sa môže stať ktokoľvek, kto súhlasí so stanovami klubu a zaplatí pre rok 2021 členský poplatok. Stanovy sú na stránke KPHC v sekcii Dokumenty (http://kphc.sk/dokumenty)
Členský poplatok je možné uhradiť na účet klubu (SK5702000000001580790655) vo výške 10,- eur, v hotovosti u predsedu klubu, alebo pred konaním schôdze. Zároveň získa právo voliť a byť volený do orgánov združenia. 
Voľba bude prebiehať vyplnením hlasovacieho lístka a vhodením do volebnej urny. Následne sčítacia komisia urobí uznesenie s výsledkami volieb. Na volebnom lístku budú kandidáti na všetky funkcie.
Prihlasovať sa do orgánov môžete prostredníctvom tohto odkazu do 12.7.2021 do 12,00 hod
 
ďakujem a teším sa na vašu účasť!
 
-- -- --
daniel vričan
predseda klubu